वन अधिकार पत्र - जिला धमतरी (छ. ग.)


1. वितरित वन अधिकार पत्रों की हितग्राही वार जानकारी - अनुसूचित जनजाति
2. वितरित वन अधिकार पत्रों की हितग्राही वार जानकारी - ओ. टी. एफ. डी.
3. वितरित वन अधिकार पत्रों की जानकारी -सामुदायिक